Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn:

Khắc phục khó khăn, khai thác triệt để các lợi thế hiện có, từng bước gia tăng kinh doanh dịch vụ và sản xuất sản phẩm để giữ vững thương hiệu và phát huy truyền thống của Doanh nghiệp.

Sứ mệnh:

Kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển bèn vững nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi: 

- Thời cơ và vận dụng được thời cơ đã tạo thêm giá trị doanh nghiệp

- Đoàn kết và biết chia sẻ tạo nên sức mạnh của Doanh nghiệp

- Chất lượng dịch vụ và sản phẩm là sống còn của Doanh nghiệp