Lãnh đạo

 
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Vật tư và Xuất nhập khẩu
Hội đồng quản trị
 
                         
               Chủ tịch hội đồng quản trị              
                Bà Trần Tuyết Nhung
                Điện thoại: 091 5011956
                
           
                    Thành viên HĐQT                    
                      Ông Đặng Văn Đông
                       Mobile: 0888228022
                       Tel: 84-4-38249077
                        Email: masimex@vnn.vn
 
 
                           
                                           
 
 
 
                             
                          Thành viên HĐQT
                          Bà Phạm Thị Ngân
                          Điện thoại: 091 30 91853
                          Email: phamthingan.lva@gmail.com
 
 
 
                       
 
 
Ban Kiểm Soát:
 
 
 
                      Trưởng Ban Kiểm Soát
                       Bà Hoàng Thị Minh Phương
 
                        Điện thoại: 0912733156
                                
                                 
 
 
 
                             Thành viên Ban Kiểm Soát                             
                             Bà Lê Thị Hà
                              Điện thoại: 0912724261